آتش سوزی جنگل ها در جنوب فرانسه

آتش سوزی جنگل ها در جنوب غربی فرانسه همزمان با موجد شدید گرما در قاره اروپا، منجر به آواره شدن هزاران نفر از مناطق خود شده است.