آغاز مینی فوتبال روستاییان و عشایر

Sina Afsharian

اولین دوره مینی فوتبال روستاییان و عشایر “جام پرچم” در آذربایجان غربی بصورت رسمی در ارومیه آغاز شد.