آفریقا| از سومین مرحله آبگیری سدالنهضه تا تحرکات تروریست‌ها در «مالی»

اتیوپی بدون توجه به مخالفت‌های سودان با مصر همچنان طرح های خود در زمینه پروژه سدالنهضه را به پیش می‌برد.