آقای خاتمی! تا کی سکوت؟

پرویز امینی کارشناس مسائل سیاسی نوشت: آقای خاتمی، تا کی می خواهید در برابر جهل و پلشتی موسوی سکوت کنید؟ تا کی می خواهید در برابر هرزه گویی او، منفعل و بی عمل باشید؟ تا کی می خواهید با سکوت و بی نظری، نفرت پراکنی او را  تایید کنید؟