آیا رسوایی شنود از اپوزیسیون، بی‌ثباتی سیاسی را برای یونان به ارمغان می‌آورد؟

افشای رسوایی جاسوسی از یک مقام اپوزیسیون در یونان توسط سرویس اطلاعاتی، این کشور را در آستانه بحران و بی ثباتی سیاسی قرار داده است.