آیین دانش آموختگی دوره تکاوری نیروی دریایی ارتش برگزار شد

آیین دانش آموختگی دوره 18 تکاوری مرکز آموزش تفنگداران و تکاوران دریایی نیروی دریایی ارتش با حضور امیر دریادار سیاری برگزار شد.