اتفاقی عجیب پس از سه هزار سال، پالت هنوز رنگ دارد!

ایسنا نوشت: عبارت اثر باستانی، اغلب مجسمه، کتبیه یا ظروف سفالین را در ذهن تداعی می‌کند، اما آثار تاریخی که از دوره‌های مختلف و تمدن‌های گوناگون تا به امروز باقی مانده‌اند، فقط به سردیس یا سلاح محدود نمی‌شوند. باستان‌شناسان موفق‌شده‌اند اشیاء تخصصی‌تری همچون ابزار نقاشی را کشف کنند؛ یک پالت نقاشی چند هزار ساله که از مصر باستان باقی مانده است.