ادعای سوناک:حمله به رشدی هشداری درباره ایران است

العالم نوشت: ریشی سوناک پس از حمله به نویسنده کتاب آیات شیطانی، اظهاراتی مضحک را درباره ارتباط آن با ایران مطرح کرد.