اربعین فرصتی مناسب برای معرفی ایلام به زائران حسینی است

ایلام-مدیرکل میراث فرهنگی ایلام گفت: اربعین فرصتی مناسب برای معرفی ایلام به زائران حسینی (ع) است.