ارتباط بیماری التهابی روده با ریسک بارداری های پرخطر

یک مطالعه جدید نشان می دهد زنانی که به بیماری التهابی روده مبتلا هستند، باید با پزشک برای بهبود آن قبل از بارداری مشورت کنند.