اسناد را فورا به خانه بازگردانید!

ترامپ خواستار بازگرداندن اسناد ممتازی است که طبق گزارش ها از خانه او در مار-آلاگو ضبط شده است.