ایران قوی و خاورمیانه ای جدید

حال ما در منطقه نه تنها ایران را حتی قوی تر از قبل داریم بلکه بازوان قدرتمند آن در سر تا سر جغرافیای منطقه حضور دارند …