بازنشستگان بخوانند/ شرایط جدید دریافت مزایای بازنشستگی

شرایط دریافت مزایای بازنشستگی برای افرادی که کسری سنوات دارند، مشخص شد.