بانک مرکزی موظف به انتشار لیست ابربدهکاران بانکی است

رئیس کل بانک مرکزی گفت: بر اساس قانون بودجه سال 1401 بروزرسانی لیست ابربدهکاران ، امر قانونی است و بانک مرکزی موظف به اطلاع رسانی است.