برنامه عزاداری دهه دوم محرم در مساجد و هیئات کشور اعلام شد

مساجد و هیئات ساسر کشور با آغاز دهه دوم ماه محرم و عزای آل الله برنامه های عزاداری و سوگواری خود را اعلام کردند.