بلینکن ایران را تهدید کرد: با عواقب شدید روبرو خواهید شد!

وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه فضاسازی های اخیر این کشور و طرح ادعاهای واهی علیه ایران در رابطه با ترور مقامات پیشین توئیت تهدیدآمیزی را علیه ایران منتشر کرد.