بند سنگ و ملات حوزه آبخیز دهملا ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

شاهرود- رئیس اداره منابع طبیعی شاهرود با بیان اینکه پروژه بند سنگ و ملات حوزه آبخیز دهملا در حال ساخت است، گفت: این طرح هم اکنون ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.