تداوم اعتصاب غذای اسیر فلسطینی برای 152 روز متوالی

منابع فلسطینی از ادامه اعتصاب غذای اسیر فلسطینی دربند رژیم صهیونیستی و وخامت وضع جسمانی او خبر دادند.