ترور رشدی ، توطئه علیه برجام؟ / هم افزایی تندروهای خارج‌نشین با ضدتوافق های داخلی

سازندگی نوشت : اکنون دو دسته تاکید دارند که فرمان امام اجرایی شده است. از یک سو، تندروهای خارج‌نشین و البته مخالفان جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند با دمیدن بر ایران‌هراسی، این ظن را با خبرها و حتی انتساب‌های مختلف به ضارب، تقویت کنند که ضارب اگرچه ایرانی نبوده اما تحت آموزه‌های ایران قرار گرفته است. از دیگر سو، عده‌ای در داخل که احیای برجام را نزدیک می‌بینند، با ابراز خوشحالی از اجرایی شدن فرمان امام علیه سلمان رشدی، به کسانی که می‌گویند این عملیات و حادثه می‌تواند توطیه‌ای علیه برجام باشد، انتقاد و حمله می‌کنند.