تصویری از سپیده رشنو در دادگاه 

. متهم با حضور در دادگاه از مفاد پرونده، اتهامات و ادله انتسابی که دایر بر اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق ارتباط با افراد خارج‌ نشین و فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی و تشویق مردم به فساد و فحشا بود، آگاه شد.

تصویری از سپیده رشنو در دادگاه 

بیشتر بخوانید :

۲۱۲۲۰