تصویری از هواپیمایی که صبح امروز در استان فارس سقوط کرد

تصویری از هواپیمایی که صبح امروز در استان فارس سقوط کرده؛ منتشر شد.