تغییرات آب و هوایی باعث تشدید عوامل بیماری‌زا می‌شود

یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که 58 درصد از بیماری‌های عفونی با تغییرات آب و هوایی تشدید می‌شوند.