تمدید یک ساله ماموریت یونیفل در لبنان

منابع لبنانی گزارش دادند که ماموریت یونیفل در جنوب این کشور بدون هیچگونه تغییری در وظایف آن برای یک سال دیگر تمدید خواهد شد.