توسعه بخش کشاورزی در راستای ظرفیت‌های خراسان جنوبی

بیرجند- استاندار خراسان جنوبی بر توسعه بخش کشاورزی با توجه به ظرفیت‌های موجود استان، تأکید کرد.