تیراندازی در فرودگاه کانبرا

به دنبال تیراندازی در فرودگاه پایتخت استرالیا، فرودگاه کانبرا تخلیه شد.