تیراندازی هوایی نیروهای طالبان برای متفرق کردن تظاهرات زنان در کابل

نیروهای طالبان برای متفرق کردن تظاهرات زنان در کابل اقدام به تیراندازی هوایی کردند.