جبران باسیل: نجیب میقاتی اکنون قصد تشکیل دولت را ندارد

رئیس جریان آزاد ملی لبنان با انتقاد از وضعیت عمومی این کشور به ویژه در سطح اصلاحات اقتصادی اعلام کرد که نجیب میقاتی در حال حاضر قصد تشکیل دولت را ندارد.