جزئیات ارزشیابی پیشرفت تحصیلی شهریور دانش‌آموزان اعلام شد

به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، در بخشنامه‌ای از سوی  محسن زارعی رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی نوبت شهریورماه دوره های تحصیلی ابلاغ شد.

در راستای اجرای فعالیت کد ۱-۸، با عنوان «برنامه ریزی، طراحی سؤالات و برگزاری امتحانات نهایی و غیر نهایی» از برنامه ابلاغی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰، به منظور ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی نوبت شهریورماه دوره های تحصیلی، مقتضی است دستور فرمایید نکات مندرج در بخشنامه شماره ۴۶۰/۱۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ و موارد زیر مورد توجه و اقدام قرار گیرند: 

الف) دوره ابتدایی : با عنایت به ابلاغ و اجرای طرح تعمیق و تثبیت یادگیری و جبران افت تحصیلی دانش آموزان طی بخشنامه شماره ۱۴۰/۱۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ و همچنین مفاد آیین نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی دوره ابتدایی، ارزشیابی نوبت شهریور ماه به شرح زیر انجام می شود: 

۱- ارزشیابی و اعلام نتایج نوبت شهریورماه مدارس ابتدایی، در تمامی پایه ها، از تاریخ ۵ لغایت ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ انجام گیرد. 
۲- در تمامی پایه ها، ارزشیابی و اعلام نتایج دانش آموزان بر عهده معلم مربوطه است. 
۳- در پایه ششم، ضمن رعایت مفاد ماده ۶ آیین نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی، آزمون هماهنگ منطقه ای نیز در شهریور ماه، برنامه ریزی، اجرا و اعلام نتیجه شود. 
تبصره ۱: برای دانش آموزان جذب شده در طرح تعمیق و تثبیت یادگیری و جبران افت تحصیلی، نتایج گزارش پایگاه های طرح جبران و تثبیت یادگیری در تعیین عملکرد نهایی دانش آموزان لحاظ گردد. 

تبصره ۲: ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی داوطلبان آزاد پایه ششم بر اساس ماده ۳۵ آیین نامه اجرایی مدارس و مفاد مرتبط در آیین نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی دوره ابتدایی، انجام می شود. 
۴- در پایه های اول تا پنجم، ارزشیابی به صورت فرایندی و یا پایانی است؛ 
بنابراین الف) برای دانش آموزان جذب شده در طرح تعمیق و تثبیت یادگیری و جبران افت تحصیلی، گزارش پایگاه های طرح جبران و تثبیت یادگیری مبنای تصمیم گیری معلم مربوطه خواهد بود و در صورت نیاز، وی می تواند از سایر ابزارهای ارزشیابی استفاده نماید. 

ب) برای دانش آموزان جذب نشده در طرح فوق که معلم مربوطه ماده ۶ آیین نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی را رعایت نموده است، تصمیم گیری با شخص معلم است. 
ج) دانش آموزانی که بنا به دلایل موجه (بیماری، عدم دسترسی به مدرسه و …) در هیچ یک از فعالیت های دو بند فوق شرکت نداشته اند، به تشخیص شورای مدرسه می توانند حداکثر تا دو هفته پس از پایان اعلام نتیجه ارزشیابی مهر ماه) در آزمون عملکردی شرکت نمایند و نتیجه آن ثبت و اعلام شود.
۵- با عنایت به مصوبه شماره ۱۰۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ شورای عالی آموزش و پرورش، کلیه دانش آموزانی که با سطح عملکردی قابل قبول در طرح جبران و تثبیت یادگیری حضور داشته اند می توانند در ارزشیابی شهریور ماه شرکت نمایند و عملکرد جدید دانش آموز، جایگزین عملکرد خردادماه گردد. 

ب) دوره اول متوسطه : 
۱- ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی در مدارس روزانه، بزرگسالان، آموزش از راه دور، ایثارگران و داوطلبان آزاد از یکم شهریور آغاز و براساس آئین نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی مصوب جلسه ۱۶ تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش و آئین نامه آموزشی نظام جدید دوره اول متوسطه آموزش از راه دور (داخل و خارج کشور به شیوه نیم سالی واحدی مصوب جلسه ۷۸۰ تاریخ ۱۳۸۷/۸/۲۸ شورای عالی آموزش و پرورش و اصلاحیه جلسه ۳۹ کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش وسایر مقررات مربوط، انجام می شود. 
۲- اجرای کامل مفاد شیوه نامه «طرح تعمیق و تثبیت یادگیری و جبران افت تحصیلی دانش آموزان» موضوع بخشنامه شماره ۱۴۰/۱۷۷ تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ 
پ) دوره دوم متوسطه: 
۱- ارزشیابی از یکم شهریور ماه آغاز می شود و لازم است: مواد فصل پنجم (ضوابط سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی) آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه (روزانه) مصوب جلسه ۹۳۲ شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۷ ، در شهریور ماه سال تحصیلی ۴۰۱-۱۴۰۰ به طور دقیق اجرا گردد. 
۲- بند ۹ از قسمت زمان فرایند آموزش بخشنامه شماره ۱۴۰/۱۷۷ تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ با عنوان طرح تعمیق و تثبیت یادگیری و جبران افت تحصیلی دانش آموزان، اجرا شود. ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی دروس غیر نهایی در مدارس بزرگسالان، آموزش از راه دور، ایثارگران، داوطلبان آزاد، متقاضیان تغییر رشته و… مطابق قوانین، مقررات و آیین نامه های مربوط انجام شود. 
۴- برنامه امتحانات نهایی نوبت شهریورماه سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه روزانه، بزرگسالان، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد شاخه نظری از طریق بخشنامه شماره ۴۶۰/۲۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ ارسال شده است. 
امید است با تدبیر جنابعالی به عنوان رئیس ستاد برگزاری امتحانات استان و تلاش ومساعدت همکاران اداره سنجش، مدیران مدارس، معلمان و سایر مسئولین ذی ربط، زمینه حسن اجرای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی در این نوبت فراهم شود.

انتهای پیام/