جزئیات منفی پیش نویس توافق به روایت نماینده اصولگرای مجلس

خضریان با استناد به جزئیات ادعایی از متن پیش نویس توافق نهایی ادعا کرد ، این متن ،« با سیاست_قطعی کشور فاصله زیادی دارد».