جلال مقامی دیگر آن مقامی چند سال قبل نیست!

ایسنا نوشت: می گوید، «دوست دارم صدایم شنیده شود اما تعارف که نداریم، صدای مقامی الان، دیگر صدای مقامی چند سال پیش نیست.»