حمله مجری حامی پایداری به تیم مذاکره : با این نگاه به احیای برجام ، بیجا کردید به روحانی انتقاد کردید

ثابتی مجری صداوسیما و عضو جبهه پایداری ، رویکرد تیم مذاکره به «مهم» دانستن «احیای توافق هسته ای با امریکا» همانند روحانی دانسته و مورد انتقاد قرار داد.