حکایت مالکیت ماهواره خیام؛ غاز همسایه مرغ است!

در ادبیات فارسی ضرب المثلی داریم که می گوید مرغ همسایه غاز است و جایی به کار می رود که قرار باشد «خود کم بینی» را نشان دهد.