خشکسالی بی‌سابقه در انگلیس/ اعمال وضعیت اضطرار بی‌آبی در بسیاری مناطق

بر اثر خشکسالی ناشی از گرمای بی سابقه در انگلیس در بسیاری از مناطق این کشور طرح اضطرار آبی اعمال و محدودیت هایی برقرار شده است.