ده ها عضو حماس در عربستان به طرز هولناکی شکنجه می شوند

رئیس جنبش حماس در خارج اعلام کرد که بیش از 60 نفر از اعضای حماس در عربستان در معرض شکنجه های هولناکی قرار دارند.