دورزدن تحریم های آمریکا با تجارت چین و روسیه

مقامات گمرک چین از جهش تجارت چین و روسیه با وجود تحریم های آمریکا خبر می دهند.