دور زدن مالیات توسط برخی پزشکان!

برخی مطب‌ها به خصوص دندان پزشکی‌ها، از بیماران خود می‌خواهند به جای استفاده از دستگاه کارتخوان، هزینه خدمت را کارت به کارت کنند.