دولت از طرح های صنعتی بخش خصوصی حمایت می کند

کرمان – وزیر اقتصاد و دارایی گفت: دولت در راستای توسعه اقتصادی از طرح های صنعتی بخش خصوصی حمات می کند.