رایزن فرهنگی ایران در آلمان درگذشت هوشنگ ابتهاج را تسلیت گفت

حمید محمدی رایزن فرهنگی ایران در آلمان درگذشت امیرهوشنگ ابتهاج (ه ا سایه) را تسلیت گفت.