رصد دشوار بارش شهابی برساوشی امسال/ رویت آذرگوی های پرنور

کارشناس نجوم با بیان اینکه رصد بارش شهابی برساوشی امسال به دلیل نور ابرماه دشوار است، گفت: تنها می‌توان آذرگوی های پرنور را رویت کرد.