روایت حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی در منزل شهید همدانی

ویژه برنامه «مزد اخلاص» روایت حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی در منزل شهید همدانی است که به فاصله چند روز بعد از شهادت ایشان انجام شد.