روزی که طالبان بازگشت

برای فهم چگونگی شکست آمریکا در افغانستان، باید به فهم تاریخ و فرهنگ این کشور و تفاوت فاحش آن با کشورهای غربی رجوع کرد.