زعفران با نام تجاری قائنات غیراستاندارد است

سازمان ملی استاندارد ایران زعفران را در زمره استاندارد‌های اجباری قرار داده و همواره به کیفیت آن نظارت لازم را اعمال می‌کند.