زمان احتمالی احیای برجام به روایت اولیانوف

نماینده روسیه در مذاکرات وین گفت که امکان حصول توافق نهایی بر سر احیای برجام تا یک هفته آینده وجود دارد.