زندگی خصوصی یک قاضی با رکورد ۴ هزار حکم اعدام/ شام با طعم «قتل»!

حسن خادمی کارگردان مستند «قاضی و مرگ» به بیان تجربیات و مشاهدات خود از فرآیند مستندسازی درباره زندگی یک قاضی جنایی با رکورد صدور حکم اعدام در ایران، پرداخت.