ساخت سه نسخه دیگر از ماهواره «خیام» در دستور کار دولت است

سخنگوی دولت گفت: ساخت سه نسخه دیگر از ماهواره «خیام» با مشارکت دانشمندان ایرانی در دستور کار دولت قرار دارد.