«سایه» ، انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ به چه کسی رای داد؟

برگه رای ابتهاج را ببینید