«سایه» سیاست

هوشنگ امیر ابتهاج ، حافظه زنده ی قرن گذشته  محسوب می شد. او شاهد رویدادهای بزرگ و کوچک بود . چه امیدها داشت ، چه کامیابی ها که چشید و مشاهده کرد و چه ناکامی ها که درگیر و نظاره گرش شد.