سرانه تولید پسماند در تهران به ازای هر شهروند 764 گرم است

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران گفت: سرانه تولید پسماند در شهر تهران 764 گرم بوده که این میزان از سرانه تولید پسماند در جهان که حدود 600 گرم است، بالاتر است.