سفر هیئت تجاری افغان به مسکو برای واردات نفت و مواد غذایی

سفیر روسیه در افغانستان از سفر وزیر صنعت و تجارت افغان به مسکو برای شرکت در مذاکرات محموله های نفت و مواد غذایی خبر داد.