شش ملی پوشی که از بازی محروم شدند/ عکس

تصویری از صفحه روزنامه در سال ۱۳۴۳ موجود است که در آن خبر از محرومیت بازیکنان باشگاه شاهین داده شده.